Kas ir OCTA polise?

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) polise ir transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīgā lietotāja civiltiesiskā atbildība par ceļu satiksmes negadījumā nodarīto zaudējumu trešajai personai. OCTAapdrošināšanas objekts ir īpašnieka vai tiesīga transportlīdzekļa lietotāja civiltiesiskā atbildība par zaudējumiem, kuri ir nodarīti trešajai personai ceļu satiksmes negadījuma rezultātā.

Vai man ir nepieciešama OCTA polise?

OCTA polise ir obligāta visiem transportlīdzekļu īpašniekiem. Īpašnieka civiltiesisko atbildību par katru ceļu satiksmē lietoto transportlīdzekli apdrošina ikviens transportlīdzekļa īpašnieks, noslēdzot attiecīgu apdrošināšanas līgumu. Ja īpašnieks nodevis lietošanā citai personai transportlīdzekli, par kuru nav noslēgts apdrošināšanas līgums vai transportlīdzekļa lietošanas laikā ir beidzies apdrošināšanas līguma termiņš, apdrošināšanas līgumu īpašnieka vārdā slēdz transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs. Apdrošināšanas pienākuma nav tiesīgajam lietotājam, kas ir darba tiesiskajās vai dienesta attiecībās.

Kādus riskus sedz OCTA apdrošināšana?

OCTA apdrošināšana paredz transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīga lietotāja civiltiesisko atbildību par ceļu satiksmes negadījumā nodarītajiem zaudējumiem trešajai personai. Proti, OCTA atlīdzina zaudējumus, ja transportlīdzekļa vadītājam gadījies tos nodarīt apkārtējiem cilvēkiem vai to mantai.

Kā darbojas  OCTA apdrošināšana?

OCTA apdrošināšana paredz transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīga lietotāja civiltiesisko atbildību par ceļu satiksmes negadījumā nodarītajiem zaudējumiem trešajai personai. Proti, OCTA atlīdzina zaudējumus, ja transportlīdzekļa vadītājam gadījies tos nodarīt apkārtējiem cilvēkiem vai to mantai.

Kā tiek aprēķināta OCTA apdrošināšanas prēmijas summa?

OCTA  apdrošināšanas prēmijas lielumu jeb OCTA polises cenu nosaka katra apdrošināšanas sabiedrība atšķirīgi, ņemot vērā dažādus kritērijus. Svarīgākie no tiem ir: bonus-malus klase, OCTA apdrošināšanas termiņš, transportlīdzekļa tips, pilna transportlīdzekļa masa, transportlīdzekļa reģistrācijas vieta, transportlīdzekļa īpašnieka juridiskais statuss, transportlīdzekļa izmantošanas veids.
Kas var saņemt OCTA atlīdzību?
OCTA atlīdzību ir tiesības saņemt ceļu satiksmes negadījumā cietušajiem, ja tas nav atzīts par vainīgu negadījuma izraisīšanā. Tas var būt:

 • transportlīdzekļa īpašnieks vai vadītājs;
 • pasažieris, pat tad, ja viņš atradies negadījumu izraisījušajā transporta līdzeklī;
 • gājējs;
 • negadījuma laikā cietušais īpašums

Kāpēc neizdodas norēķināties ar bankas maksājuma karti?

Norēķiniem portālā tiek pieņemtas visu veidu MasterCard un VISA kredītkartes, kā arī banku izdotās interneta norēķinu kartes, kurām ir ieviesta droša interneta pirkumu aizsardzības sistēma - 3D Secure. Šī drošības sistēma veic kartes lietotāja identitātes papildus pārbaudi un nodrošina kartes datu īpašu aizsardzību interneta vidē. Ja neesat reģistrējis savu maksājuma karti drošiem pirkumiem internetā, norēķini ar karti nebūs iespējami. Šajā situācijā aicinām Jūs sazināties ar Jūsu bankas pārstāvjiem, kuri zinās vairāk pastāstīt par kartes reģistrāciju drošiem pirkumiem internetā

Kas ir OCTA kalkulators?

OCTA kalkulators ir virtuāla ierīce, ar kuras palīdzību ikviens transportlīdzekļa īpašnieks vai tiesīgs lietotājs var aprēķināt apdrošināšanas sabiedrību piedāvājumus OCTA polises iegādei, izvēlēties apdrošināšanas polises optimālo risinājumu un iegādāties to. OCTA kalkulators sniedz Jums iespēju pārskatāmi salīdzināt visu apdrošinātāju piedāvājumus un nekļūdīgi izvēlēties izdevīgāko

Kā izmantot OCTA kalkulators?

Lai aprēķinātu OCTA polises cenu portāla letapolise.lv apdrošināšanas kalkulatorā, Jums nepieciešams zināt tikai transportlīdzekļa reģistrācijas numuru un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības numuru. Ievadot augstāk minētos datus, kalkulators veiks visu apdrošināšanas sabiedrību piedāvāto OCTA polišu cenu aprēķinu un salīdzināšanu, priekšplānā izvirzot lētāko piedāvājumu. Noklikšķinot uz izvēlētās OCTA apdrošināšanas cenas, ko piedāvā konkrēts apdrošinātājs, OCTA kalkulators novirzīs Jūs uz OCTA olises noformēšanu Kad esi izvēlējies izdevīgāko cenu un piemērotākos nosacījumus OCTA polisei, tepat portālā Tu vari to iegādāties. OCTA apdrošināšanas polises iegāde spēkratam aizņems tikai dažas minūtes Tava laika – tas ir izdarāms viegli un ērti.

Kādi ir OCTA apdrošināšanas līguma veidi?

Ir šādi apdrošināšanas līgumu veidi:

 1. standartlīgums;
 2. robežapdrošināšanas līgums;
 3. starptautiskais apdrošināšanas līgums (turpmāk arī — Zaļā karte)

Kas ir OCTA standartlīgums?

OCTA standartlīgums ir apdrošināšanas līgums, kas tiek noslēgts attiecībā uz:

 1. Latvijas Republikā reģistrētu vai atsavinātu transportlīdzekli;
 2. citā valstī atsavinātu vai no uzskaites noņemtu transportlīdzekli, lai to izvestu no attiecīgās valsts un reģistrētu Latvijas Republikā;
 3. Latvijas Republikā nereģistrētu transportlīdzekli, kurš aprīkots ar speciālām Ceļu satiksmes drošības direkcijas vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras izsniegtām tirdzniecības numura zīmēm tirdzniecībai paredzēta transportlīdzekļa pārvietošanai uz tirdzniecības vai glabāšanas vietu vai arī izmēģinājuma braucieniem ar šādu transportlīdzekli.

Lai noslēgtu standartlīgumu attiecībā uz jaunu un Latvijas Republikā, kā arī citās valstīs agrāk nereģistrētu transportlīdzekli, to vispirms reģistrē Latvijas Republikā. Standartlīgums ir spēkā Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un citās valstīs, kas pievienojušās 2002.gada 30.maija daudzpusējam nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu un citu asociēto valstu nacionālajiem apdrošināšanas birojiem.

Kas ir robežapdrošināšanas līgums?

Robežapdrošināšanas līgums ir apdrošināšanas līgums, kas tiek noslēgts attiecībā uz transportlīdzekli, kurš reģistrēts valstī, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts, ja tā vadītājs nevar uzrādīt Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošu transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu. Robežapdrošināšanas līgums ir spēkā Eiropas Ekonomikas zonas teritorijā.

Kas ir zaļā karte?

Starptautiskais apdrošināšanas līgums (Zaļā karte) ir apdrošināšanas līgums, kas tiek noslēgts attiecībā uz transportlīdzekli, kurš reģistrēts Latvijas Republikā un piedalās ceļu satiksmē valstī, kas ir Zaļās kartes sistēmas dalībvalsts. Par starptautisko apdrošināšanas līgumu (Zaļo karti) uzskatāms arī tāds starptautiskais apdrošināšanas līgums, kas noslēgts attiecībā uz transportlīdzekli, kurš reģistrēts valstī, kas nav Zaļās kartes sistēmas dalībvalsts, ja šāda līguma noslēgšana paredzēta starptautiskajos līgumos. Zaļā karte ir spēkā apdrošināšanas polisē norādītajās valstīs. Latvijas Republikā reģistrēta transportlīdzekļa īpašnieks starptautisko apdrošināšanas līgumu var noslēgt tikai ar apdrošinātāju, kas ir Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja biedrs.

Vai man ir nepieciešams apdrošināšanas polises oriģināls, braucot Latvijā?

Nē, likumdevējs ir atcēlis prasību izmantot vizuālo informāciju (uzlīmi) auto logos un pienākumu autovadītājiem līdzi ņemt OCTA apdrošināšanas papīra polisi. OCTA polises to slēgšanas brīdī, tiek automātiski reģistrētas Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) un CSDD datu bāzēs, kur attiecīgas institūcijas (t.sk. Ceļu policijas darbinieki) var pārbaudīt OCTA apdrošināšanas polises spēkā esamību. Rakstveida apdrošināšanas polises neesamība neietekmē apdrošināšanas līguma spēkā esamību. Rakstveida OCTA līgums (uz veidlapas vai izdruka no Interneta) Jums ir nepieciešams tikai izbraucot ārpus Latvijas teritorijas.

Vai ir nepieciešams polises dokuments, braucot ārpus Latvijas?

Jā, noteikti. Ārpus Latvijas policistiem nav pieejas vienotai, starptautiskai datubāzei, tāpēc, dodoties ārpus Latvijas, noteikti izdrukā savu OCTA polisi, pēc kuras citas valsts policisti varēs veikt precīzu pārbaudi.

Kāds ir apdrošināšanas līguma termiņš un kad stājas spēkā OCTA polise?

OCTA polises iegādi ir iespējams slēgt uz trim, sešiem, deviņiem vai 12 mēnešiem, izņemot gadījumu, kad: 1) transportlīdzeklis reģistrēts uz laiku. Šādā gadījumā standartlīgumu var slēgt arī līdz transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā derīguma termiņa beigām, nepārsniedzot 12 mēnešus; 2) transportlīdzeklis noņemts no uzskaites Latvijas Republikā un tam dota atļauja piedalīties ceļu satiksmē. Šādā gadījumā standartlīgumu var slēgt arī uz transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādīto termiņu; 3) transportlīdzeklis citā valstī atsavināts vai noņemts no uzskaites, lai to izvestu no attiecīgās valsts un reģistrētu Latvijas Republikā. Šādā gadījumā standartlīgumu slēdz uz 30 dienām; 4) transportlīdzeklim izsniegta tranzīta numura karte. Šādā gadījumā standartlīgumu slēdz uz tranzīta numura kartē norādīto derīguma termiņu; 5) transportlīdzeklim izsniegta izmēģinājuma numura karte. Šādā gadījumā standartlīgumu slēdz uz izmēģinājuma numura kartē norādīto derīguma termiņu, nepārsniedzot 12 mēnešus; 6) tirdzniecības uzņēmums (komersants), kam izsniegta tirdzniecības numura karte, standartlīgumu slēdz attiecībā uz jauniem un Latvijas Republikā agrāk nereģistrētiem transportlīdzekļiem. Šādā gadījumā standartlīgumu slēdz uz 12 mēnešiem. Robežapdrošināšanas līgumu slēdz uz laiku no viena mēneša līdz 12 mēnešiem. Starptautisko apdrošināšanas līgumu (Zaļo karti) slēdz uz laiku no 15 dienām līdz 12 mēnešiem. Apdrošināšanas līgums stājas spēkā tā noslēgšanas brīdī, ja apdrošināšanas līgumā nav noteikts citādi. Ja līgums stājas spēkā līdz pulksten 12.00, tad, aprēķinot līguma termiņa beigas, līguma spēkā stāšanās diena ieskaitāma, bet, ja līgums noslēgts pulksten 12.00 vai vēlāk, — nav ieskaitāma.

Kad ir iespējama apdrošināšanas līguma izbeigšana pirms termiņa?

Apdrošināšanas līgums izbeidzas pirms termiņa — ar pieteikumā norādīto laiku, bet ne agrāk kā ar pieteikuma iesniegšanas brīdi, ja transportlīdzekļa īpašnieks iesniedz apdrošinātājam rakstveida pieteikumu par apdrošināšanas līguma izbeigšanu pirms termiņa, pieteikumam pievieno līguma izbeigšanas pamatojumu — pierādījumus, kas apstiprina vienu no šādiem nosacījumiem: 1) transportlīdzeklis ir atsavināts; 2) transportlīdzeklis izgājis no īpašnieka, glabātāja vai lietotāja valdījuma nevis viņu vainas, bet citas personas prettiesisku darbību dēļ un par to ir paziņots attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 3) apdrošināšanas līgumā norādītajās ziņās ir kļūda; 4) tiek likvidēta juridiskā persona vai mainīts tās nosaukums. Ja transportlīdzeklis netiks izmantots ceļu satiksmē, transportlīdzekļa īpašnieks iesniedz apdrošinātājam rakstveida pieteikumu par apdrošināšanas līguma izbeigšanu pirms termiņa. Izbeidzot apdrošināšanas līgumu pirms termiņa, transportlīdzekļa īpašniekam ir tiesības uz to iemaksātās apdrošināšanas prēmijas daļu atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Kas ir bonus-malus klase?

Bonus-malus klase ir konkrētam apdrošinājuma ņēmēja (īpašnieka vai turētāja) transportlīdzeklim noteiktā riska klase, kura tiek aprēķināta pamatojoties uz Bonus-malus sistēmu. BM sistēma tiek izmantota, aprēķinot apdrošināšanas iemaksu standartlīgumiem (OCTA) un starptautiskajiem apdrošināšanas līgumiem (zaļajām kartēm), kas tiek izsniegti Latvijā reģistrētiem (reģistrējamiem) transportlīdzekļiem. BM sistēma sastāv no 17 riska klasēm, kuras nosaka apdrošināšanas risku slēdzot apdrošināšanas līgumu: a) BM klase 1. – 5. – paaugstināta riska klases (malus); b) BM klase 7. – 17. – pazemināta riska klases (bonus); c) BM klase 6. – klase bez noteikta riska, vai arī jaunslēguma klase. Tiem, kuru īpašumā ir vairāki transportlīdzekļi, katrai transportlīdzekļu grupai ir sava BM klase. Transportlīdzekļu BM grupas: a) vieglie automobiļi kategorijās V1 – V6; b) kravas automobiļi kategorijās K1 – K2; c) kravas automobiļi kategorijās K3 – K6; d) autobusi kategorijās A1 – A2; e) autobusi kategorijās A3 – A4; f) motocikli kategorijās M1 – M2; g) g )traktortehnika kategorijās TR1 – TR2. Aprēķinātā BM klase ir spēkā 1 gadu (kas tiek rēķināts no attiecīgā gada 1.septembra līdz nākamā gada 31.augustam) un tiek pārskatīta katra gada 15.septembrī. Lai transportlīdzekļa īpašnieks nokļūtu nākošajā BM klasē, tam jābūt apdrošinātam vismaz 275 dienas aprēķina intervālā. Par katru gada laikā izraisīto ceļu satiksmes negadījumu aprēķinu intervālā, kurā tiek pieņemts lēmums par atlīdzības izmaksu cietušajai personai, transportlīdzekļa īpašnieks zaudē pirms tam aprēķināto BM klasi: a) par 1 negadījumu klase samazinās par 30%; b) par 2 negadījumiem par 50%; c) par 3 negadījumiem par 80%. d) par 4 un vairāk ceļu satiksmes negadījumiem apdrošinātais automātiski nokļūst pirmajā (visaugstākā riska klasē). Ja gada laikā netiek sakrātas BM klases palielināšanai nepieciešamās 275 dienas un šajā aprēķinu intervālā nav pieņemts neviens lēmums par atlīdzības izmaksu cietušajai personai, tad sakrātās apdrošināšanas dienas tiek pārnestas uz nākamo aprēķina intervālu un summētas ar tajā sakrātajām apdrošināšanas dienām.

Kāds ir OCTA apdrošināšanas polises atbildības limits?

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošinātājs, kurš apdrošinājis zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību, vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (ja apdrošināšanas atlīdzība izmaksājama no Garantijas fonda) sedz zaudējumus, nepārsniedzot noteikto apdrošinātāja atbildības limitu: 1) personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai — līdz 5 000 000 eiro ekvivalentu latos, neatkarīgi no cietušo personu skaita; 2) mantai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai — līdz 1 000 000 eiro ekvivalentu latos, neatkarīgi no trešo personu skaita.

Kā var norēķināties par OCTA polises iegādi?

Portālā letapolise.lv pasūtītās OCTA polises Jūs varat apmaksāt: • ar kredītkartēm (MasterCard, Visa ) un debetkartēm (Maestro, Visa Electron), ja to izdevējbanka paredz maksājumus internetā un Jūs esat aktivizējuši šādu iespēju. American Express kartes apmaksai Portālā netiek pieņemtas.; • izmantojot Swedbank internetbankas tiešo pieslēgumu (gan fiziskām, gan juridiskām personām); • izmantojot SEB I bankas tiešo pieslēgumu (gan fiziskām, gan juridiskām personām); • ar pārskaitījumu, apmaksājot priekšapmaksas rēķinu – rēķinu nosūtīsim uz Jūsu norādīto e-pastu; • Skaidrā naudā, vai ar bankas karti mūsu birojos Rīgā - Tukuma ielā 6 un Miera ielā 63 .

Cik ātri es saņemšu savu OCTA polisi?

Izvēloties veikt OCTA polises apmaksu ar karti (kredītkarti un debetkarti) vai ātrajiem maksājumiem (Swedbank internetbankas un SEB I Bankas tiešo pieslēgumu), mēs noformēsim Jūsu OCTA polisi 2 minūtēs atbilstoši programmas „Saņem OCTA polisi 2 minūtēs” noteikumiem . Par polises stāšanos spēkā mēs Jūs informēsim, nosūtot sms uz Jūsu norādīto tālruņa numuru. Ja rēķina apmaksu veiksiet caur SWEDBANK, DnB NORD vai SEB banku - maksājumu saņemsim nekavējoties un polisi noformēsim nekavējoties pēc maksājuma saņemšanas portāla darba laikā (darba dienās no 09:00-18:00), ja no citas bankas - maksājumu saņemsim 24 stundu laikā un polisi noformēsim divu stundu laikā pēc maksājuma saņemšanas. Par polises stāšanos spēkā mēs Jūs informēsim, nosūtot sms uz Jūsu norādīto tālruņa numuru. Gadījumā, ja norādītais polises spēkā stāšanas datums ir nākamā diena vai kāda cita diena pēc nākamas, Portāls garantē, ka OCTA polise stāsies spēkā nekavējoties ar esošās polises beigu termiņu Ja Jums OCTA polise ir nepieciešama steidzami, lūdzu, zvaniet mums uz tālr. 27888822 vai 67613810 un mēs centīsimies nodrošināt Jūsu OCTA polises stāšanos spēkā iespējami drīzā laikā

Vai ir droši pirkt OCTA polisi internetā – letapolise.lv mājas lapā?

Jā, tas pavisam noteikti ir droši, jo mēs sadarbojamies ar uzticamām apdrošināšanas sabiedrībām.

Kā es varu pārliecināties, ka mana iegādātā polise patiešām ir derīga?

Polises derīgumu Jūs varat pārbaudīt LTAB mājaslapā. Lai pārbaudītu polises derīgumu, Jums ir jāievada transportlīdzekļa reģistrācijas vai transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības numurs.

Ko darīt, ja OCTA polise ir nepieciešama steidzami?

Mūsu apdrošināšanas speciālisti ir gatavi palīdzēt Jums arī īpašas steidzamības gadījumus. Jums ir nepieciešams tikai sazināties ar mūsu apdrošināšanas speciālistu, zvanot pa tālr. 2 7888822.

Ko darīt, ja esmu iekļuvis ceļu satiksmes negadījumā?

Šajā un citos jautājumos, kas attiecas uz OCTA un KASKO polisēm, kuras esat iegādājies letapolise.lv, vienmēr var zvanīt Jūsu apdrošināšanas brokerim vai uz mūsu biroju. Mēs Jums palīdzēsim, sniedzot informāciju un norādes kā vislabāk rīkoties konkrētajā situācijā. Saglabājiet sava brokera un/vai mūsu klientu servera tālruni savā mobilajā telefonā un nepieciešamības gadījumā zvaniet mums.

Vai ziedojums, ko piedāvā izvēlēties, ietekmē manas OCTA polises cenu?

Nē, ziedojums pēc OCTA polises iegādes brīdī neietekmē Jūsu OCTA polises cenu. Pērkot OCTA polisi Jums tiek sniegta iespēja izvēlēties ziedojuma saņēmēju (labdarības projektu), kuram SIA „Apdrošināšanas un finansu brokers” ziedos 1% no polises cenas

Kas ir OCTA + ?

OCTA plus ir obligātās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšana (OCTA) ar apdrošināšanu kompāniju piedāvātajiem papildus segumiem. Dažādas apdrošināšanas kompānijas piedāvā atšķirīgas papildus seguma iespējas, piemēram, OCTA polisi ar transportlīdzekļa zādzības un laupīšanas riska apdrošināšanu.

Kāpēc es nevaru iegādāties OCTA polisi letapolise.lv?

Ja esat pareizi aizpildījis letapolise.lv OCTA polises iegādes laukus, bet kādu iemeslu dēļ tomēr nav izdevies to iegādāties, zvaniet mūsu apdrošināšanas speciālistam uz infolīniju 27888822.

Kas atlīdzina ceļu satiksmes negadījuma laikā radītos zaudējumus?

Zaudējumus atlīdzina tā apdrošināšanas sabiedrība, kas ir apdrošinājusi zaudējumus nodarījušā (vainīgā) transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību. Ja negadījumu izraisījušajam transporta līdzeklim nav spēkā esošas OCTA polises, tad zaudējumus sedz Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB). Vēlāk zaudējumi tiek piedzīti no vainīgās personas.

Kur visizdevīgāk var iegādāties OCTA polisi?

Portālā letapolise.lv ir pieejams apdrošināšanas kalkulators, kurā Jums ir iespēja noskaidrot un izvēlēties izdevīgāko OCTA polises piedāvājumu. Portāla letapolise.lv OCTA kalkulatorā ir iespējams salīdzināt Baltijas Apdrošināšanas Nama, Baltas, Baltikuma, BTA, ERGO, Gjensidige, If, Seesam un Compensa piedāvāto OCTA polišu cenas un iegādāties sev atbilstošāko apdrošināšanas polisi. OCTA kalkulators palīdzēs Jums pārskatāmi salīdzināt visu apdrošinātāju piedāvājumus un nekļūdīgi izvēlēties izdevīgāko.

Kāds ir sods par braukšanu bez OCTA polises?

Transportlīdzekļa vadītāju par braukšanu bez OCTA polises var sodīt ar Ls 60 – 80 latu sodu. Savukārt personu, kas ir atbildīga par transportlīdzekļa ekspluatāciju, piemēram, uzņēmuma vadītāju, var sodīt ar Ls 200 – 300 lielu naudas sodu, ja tas devis rīkojumu izmantot neapdrošinātu transportlīdzekli. Ja ar transportlīdzekli bez OCTA polises tiek izraisīts negadījums, tad visi zaudējumi, kas radušies, tiek piedzīti no neapdrošinātā auto vadītāja vai īpašnieka.

Kas ir KASKO apdrošināšana?

KASKO apdrošināšana ir brīvprātīga sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana, kas pasargā transportlīdzekļa īpašnieku no neparedzētiem izdevumiem transportlīdzekļa bojājumu, laupīšanas vai zādzības gadījumā. KASKO polise ir nopērkama visa veida transportlīdzekļiem. KASKO polise, atšķirībā no OCTA, sedz zaudējumus pat tad, ja ceļu satiksmes negadījumā ir vainojams pats apdrošināšanas ņēmējs.

Kādus riskus sedz KASKO apdrošināšana?

KASKO apdrošināšana piedāvā vispusīgu aizsardzību automašīnas zādzības vai bojājumu gadījumā. KASKO polise sedz zaudējumus neatkarīgi no tā, vai tie radušies kādas citas personas rīcības vai īpašnieka paša vainas dēļ. KASKO polises segums ietver divas risku pamatgrupas:
1) bojājumus – KASKO apdrošināšana kompensē zaudējumus, kurus radījis ceļu satiksmes negadījums, sadursme ar šķērsli vai citu automašīnu, transportlīdzekļa apgāšanās, ugunsgrēks, eksplozija, dabas stihija (vētra, zibens spēriens, krusa), krītoši priekšmeti vai vandaļu bojājumi, kurus radījusi nezināma persona; 2) zādzības – KASKO polise sedz zaudējumus, kurus radījusi transportlīdzekļa vai tā aprīkojuma – audioiekārtu, virsbūves daļu u.c. – zādzība, kā arī nolaupīšana.

Kādus papildu riskus var ietvert KASKO apdrošināšanas polise?

Katrs apdrošinātājs pats var pēc saviem ieskatiem izvēlēties papildu segumu, ko iekļaut KASKOapdrošināšanas piedāvājumā. Tā piemēram, apdrošinātājs var piedāvāt par papildus samaksu segt sekojošus riskus: 1) jaunvērtības apdrošināšana jauniem auto – KASKO apdrošināšana kompensē zaudējumus transportlīdzekļa bojāejas vai zādzības gadījumā tā iegādes vērtībā, neņemot vērā faktisko nolietojumu; 2) lietošanas pārtraukšana – KASKO polise atmaksā izdevumus par cita auto nomu laikā, kamēr tiek novērsti apdrošinātā transportlīdzekļa bojājumi; 3) vadītāja un pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšana – KASKO polise paredz kompensāciju par ceļu satiksmes negadījuma rezultātā gūtām traumām gan vadītājam, gan blakussēdētājam.

Cik maksā KASKO apdrošināšana?

KASKO apdrošināšanas polises cenu jeb apdrošināšanas prēmijas apmēru katra apdrošināšanas sabiedrība aprēķina pēc savas formulas, izvērtējot plašu faktoru spektru, kas ietekmē apdrošināmā riska lielumu, tai skaitā: 1) transportlīdzekļa vērtību; 2) transportlīdzekļa vecumu, marku un modeli; 3) transportlīdzekļa īpašnieka statusu – fiziska vai juridiska persona; 4) transportlīdzekļa izmantošanas veidu; 5) apdrošināšanas ņēmēja apdrošināšanas vēsturi; 6) izvēlēto apdrošināšanas segumu jeb riskus, kas tiks apdrošināti; 7) pašriska apmēru – jo lielāks pašrisks, jo zemāka polises cena; 8) polises darbības teritoriju; 9) maksājumu skaitu par KASKO polisi – parasti apdrošināšanas prēmiju var apmaksāt vienā vai dalītos maksājumos

Vai pastāv kādas prasības KASKO apdrošināšanai?

Apdrošināšanas sabiedrības ir noteikušas dažādus ierobežojumus KASKO polises iegādei. Pirmkārt, apdrošinātājs var noteikt maksimālo transportlīdzekļa vecumu, kuram ir izsniedzama KASKO apdrošināšana (vidēji apdrošināti transportlīdzekļi, kas ir ne vecāki kā 15 gadi). Otrkārt, apdrošināšanas sabiedrības pieprasa īpašniekam aprīkot savu transportlīdzekli ar papildus drošības iekārtām (minimālās prasības - transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar skaņas signalizāciju, kura reaģē uz visu virsbūves elementu (pārsega un durvju) atvēršanu. Automašīnai arī jābūt aprīkotai ar imobilaizeri) . Katrs apdrošinātājs ir noteicis atšķirīgus pieļaujamos transportlīdzekļa vecuma limitus un atšķirīgas prasības drošības un pretaizdzīšanas iekārtām. Šie noteikumi ir atrodami KASKO polises piedāvājumā.

Kur spēkā ir KASKO apdrošināšana?

Iegādājoties KASKO apdrošināšanu, transportlīdzekļa īpašniekam ir iespējams izvēlēties KASKO polises darbības teritoriju – Latviju, Baltiju, Eiropas Savienības valstis, kā arī citas Eiropas valstis, kas nav ES dalībvalstis un NVS.

Vai KASKO atlīdzības izmaksa tiek veikta vienmēr?

Nē, apdrošinātājs var samazināt vai pilnībā atteikt KASKO atlīdzības izmaksu situācijās, kad zaudējumi radušies pārkāpjot apdrošinātāja noteiktos un KASKO polisē iekļautos noteikumus, tai skaitā, ja: • autovadītājs negadījuma brīdī ir vadījis transportlīdzekli alkoholisko vai narkotisko, vai citu apreibinošo vielu iespaidā, vai lietojis tādus medikamentus, kas samazina vadītāja reakcijas ātrumu un uzmanību; • autovadītājs transportlīdzekli ir vadījis bez tiesībām vadīt attiecīgās kategorijas spēkratu;

 1. autovadītājs negadījuma brīdī ir pārsniegts ātrums vairāk nekā par 30km/h;
 2. autovadītājs nav ievērojis luksofora aizliedzošos signālus, „stop” zīmes, ir pieļāvis rupju neuzmanību;
 3. automašīna tiek nozagta, izzogot tās atslēgas vai reģistrācijas apliecību;
 4. atlīdzība par auto magnetolu var tikt atteikta, ja magnetolas ar noņemamu paneli zādzības gadījumā tiek nozagts arī noņemamais panelis;
 5. citos gadījumos, kas atrunāti KASKO apdrošināšanas noteikumos.

Kādu KASKO polisi vislabāk iegādāties?

Apdrošināšanas kompāniju KASKO piedāvājumi atšķiras pēc daudziem būtiskiem faktoriem, tāpēc izvēloties kādu konkrētu KASKO apdrošināšanu, ir vērts rūpīgi pārlasīt KASKOapdrošināšanas noteikumus. Vissvarīgākais, kam jāpievērš uzmanība, slēdzot KASKOapdrošināšanas līgumu, ir apdrošinājuma summa, kas ir līdzvērtīga transportlīdzekļa vērtībai apdrošināšanas brīdī. Jaunam transportlīdzeklim tā ir oficiālā dīleru noteiktā pārdošanas cena, bet lietotam transportlīdzeklim – tirgus vērtība. Otrkārt, ir svarīgi izvērtēt un pievērst uzmanību riskiem, kurus sedz izvēlētā KASKO polise; pašriska lielumam katram no KASKO polisē ietvertajiem apdrošinātajiem riskiem; tiesīgo lietotāju skaita ierobežojumam; ierobežojumiem, novietojot automašīnu naktī; teritorijai, kur ir spēkā KASKO polise; piemaksas lielumam, ja KASKO apdrošināšanas prēmija tiek samaksāta vairākās daļās; klienta tiesībām pašam izlemt jautājumu par auto remonta izdevumu tiešu atlīdzināšanu vai par KASKO apdrošināšanas atlīdzības izmaksu naudā; KASKO atlīdzības izmaksas operativitātei – cik ilgā laikā apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību; gadījumiem, kad KASKO apdrošināšanas atlīdzības izmaksu var atteikt daļēji vai pilnībā. KASKO polises iegāde ir svarīgs lēmums, tāpēc vislabāk to ir pieņemt konsultējoties ar profesionāliem apdrošināšanas speciālistiem, kuri spēs ieteikt labāko un lētāko KASKO polises veidu. Portāla letapolise.lv apdrošināšanas speciālisti palīdzēs Jums izvēlēties labāko risinājumu no apdrošināšanas sabiedrību piedāvājumam.

Kur iegādāties labāko KASKO polisi?

Portālā letapolise.lv ir pieejams KASKO apdrošināšanas kalkulators, kurā Jums ir iespēja noskaidrot un izvēlēties izdevīgāko KASKO polises piedāvājumu. Portāla letapolise.lv KASKO kalkulatorā ir iespējams salīdzināt Baltijas Apdrošināšanas Nama, Baltas, Baltikuma, BTA, ERGO, Gjensidige, If, Seesam un Compensa piedāvāto KASKO apdrošināšanas polišu cenas un iegādāties sev atbilstošāko apdrošināšanas polisi. KASKO kalkulators palīdzēs Jums pārskatāmi salīdzināt visu apdrošinātāju piedāvājumus un nekļūdīgi izvēlēties izdevīgāko. Letapolise.lv apdrošināšanas speciālisti, saņemot KASKO apdrošināšanas pieprasījumu, izskatīs katru gadījumu individuāli, rūpīgi izvērtējot apdrošināšanas sabiedrību piedāvātos KASKO apdrošināšanas noteikumus un visus riskus.

Kāds ir KASKO polises darbības termiņš?

KASKO apdrošināšanas polises darbības termiņš ir 12 mēneši jeb viens gads.

Vai ir iespējams veikt KASKO apmaksu dalītos maksājumos?

Jā, KASKO apdrošināšanas polises apmaksu ir iespējams veikt arī dalītos maksājumos – piemēram reizi ceturksnī vai pusgadā. Tomēr jāņem vērā, ka apdrošināšanas kompānijas Jums vienmēr piedāvās izdevīgāku KASKO cenu, ja polises iegādi apmaksāsies uzreiz par visu apdrošināšanas periodu.

Vai ir iespējams samazināt KASKO polises cenu?

Jā, KASKO apdrošināšanas polises cenu veido komplekss piedāvājums, un sekojoši ir iespējams samazināt tās cenu, atsakoties no atsevišķiem papildus pakalpojumiem. Viens no risinājumiem kā samazināt KASKO polises cenu ir palielināt pašriska apmēru. Tāpat zemāka KASKO ena būs, ja KASKO darbības teritoriju izvēlēsieties Baltijas valstis, nevis visu Eiropu, kā arī ja veiksiet KASKO polises apmaksu vienā maksājumā, nevis dalītos maksājumos.

Kas ir pašrisks?

Pašrisks ir noteikta daļa no remontdarbu izmaksām, kas izteikta latos un kuru, iestājoties KASKO apdrošināšanas gadījumam, sedz pats apdrošinājuma ņēmējs. Iestājoties KASKOapdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas sabiedrība apmaksā to zaudējumu daļu, kas pārsniedz apdrošināšanas līgumā norādīto pašrisku. Pašrisks līgumā noteiktajā apjomā tiek ieturēts par katru apdrošināšanas gadījumu, neatkarīgi no to skaita. Transportlīdzekļa zādzības/nolaupīšanas vai pilnīgas bojāejas gadījumos pašrisks tiek noteikts procentos no transportlīdzekļa tirgus vērtības negadījuma brīdī.

Kāda ir KASKO apdrošinājuma summa?

KASKO apdrošinājuma summa ir naudas summa, par kuru transportlīdzeklis ir apdrošināts. Tā tiek noteikta atbilstoši pašreizējai transportlīdzekļa tirgus vērtībai, ko ir iespējams noskaidrot, salīdzinot auto markai, modelim, izlaiduma gadam un komplektācijai līdzīgu auto vidējās cenas tirgū.

Kad stājas spēkā KASKO polise?

KASKO  polise stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās iegādes vai citā laikā, ko norādījis apdrošinājuma ņēmējs, bet ne vēlāk kā pēc viena mēneša kopš polises iegādes datuma.

Kā rīkoties, ja esmu cietis ceļu satiksmes negadījumā?

Letapolise.lv apdrošināšanas speciālisti rūpējas par mūsu klientiem un vienmēr ir gatavi izpalīdzēt nelaimē, tāpēc, ja Jūs esat iekļuvis ceļu satiksmes negadījumā zvaniet Jūsu apdrošināšanas brokerim vai uz mūsu biroju. Mēs Jums palīdzēsim, sniedzot informāciju un norādes kā vislabāk rīkoties konkrētajā situācijā. Saglabājiet sava brokera un/vai mūsu klientu servera tālruni savā mobilajā telefonā un nepieciešamības gadījumā zvaniet mums.

Kā pieteikt KASKO atlīdzību?

Šajā un citos jautājumos, kas attiecas uz OCTA un KASKO polisēm, kuras esat iegādājies letapolise.lv, vienmēr var zvanīt Jūsu apdrošināšanas brokerim vai uz mūsu biroju. Mēs Jums palīdzēsim, sniedzot informāciju un norādes kā vislabāk rīkoties konkrētajā situācijā. Saglabājiet sava brokera un/vai mūsu klientu servera tālruni savā mobilajā telefonā un nepieciešamības gadījumā zvaniet mums.

Kurš maksā par apdrošināšanas brokera pakalpojumiem?

SIA "Apdrošināšanas un Finansu Brokers" portāla letapolise.lv pakalpojumi klientiem ir bezmaksas, tos apmaksā apdrošināšanas kompānijas. Starpnieka atlīdzības apmērs apdrošināšanas līguma noslēgšanas gadījumā, procentos no apdrošināšanas prēmijas KASKOapdrošināšanai ir sekojošs – AAS Balta - 15%, AAS Baltijas Apdrošināšanas nams - 17%, AAS Baltikums - 15%, BTA Insurance Company SE - 18%, AAS Gjensidige Baltic - 14%, If P&C Insurance AS Latvijas filiāle - 13%, Ergo Insurance SE Latvijas filiāle - 12%, Seesam Insurance AS Latvijas filiāle - 15%, Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Latvijas filiāle - 15%.

Terminu "virsapdrošināšana", "zemapdrošināšana" un "pašrisks" skaidrojums!

"Virsapdrošināšana": Saskaņā ar Likuma par apdrošināšanas līgumu ( likums ) 36. pantu

 1. Ja apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku pārsniedz apdrošinātā objekta vērtību (virsapdrošināšana), pēc jebkuras līgumslēdzējas puses prasības tā samazināma apdrošināšanas līgumu noslēgšanas hronoloģiskā secībā, sākot no pēdējā apdrošināšanas l īguma, līdz šī summa nepārsniedz apdrošinātā objekta vērtību.
 2. Ja nepieciešams, vienu vai vairākus apdrošināšanas līgumus izbeidz.
 3. Apdrošinātāji var vienoties par citu apdrošinājuma summas samazināšanas kārtību, ja tam piekrīt apdrošinājuma ņēmējs.
 4. Ja apdrošināšanas gadījums ir iestājies, pirms notikusi apdrošinājuma summas samazināšana atbilstoši šā panta otrās daļas normām, apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību tādā apmērā, kādā tā būtu jāizmaksā, ja apdrošinājuma summa būtu vienāda ar apdrošinātā objekta vērtību.
 5. Ja apdrošinājuma summa saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem, kuri noslēgti ar vienu vai vairākiem apdrošinātājiem, pārsniedz apdrošinātā objekta vērtību, tie apdrošināšanas līgumi, kuri noslēgti ar apdrošinājuma ņēmēja ļaunu nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ, nav spēkā no to noslēgšanas brīža. Šajos gadījumos iemaksāto apdrošināšanas prēmiju neatmaksā.

"Zemapdrošināšana": Saskaņā ar Likuma par apdrošināšanas līgumu ( likums ) 43. pantu

Ja apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku ir mazāka par apdrošinātā objekta vērtību (zemapdrošināšana), apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību tādā proporcijā, kāda ir starp apdrošinājuma summu un šo vērtību, ja apdrošināšanas līgumā nav paredzēts citādi.

"Pašrisks"

Apdrošināšanas līgumā norādītā zaudējumu daļa, kuru saskaņā ar apdrošināšanas līgumu neatlīdzina apdrošināšanas kompānija. Pašrisks var tikt noteikts noteiktā naudas summā vai procentos no apdrošināšanas gadījuma rezultātā nodarīto zaudējumu summas.