Rīgā, 2019. gada 31. maijs.

Pirms apdrošināšanas  līguma noslēgšanas sniedzamā informācija (Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums (APIL) 34. pants).

SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers”, apdrošināšanas brokeris (starpnieks).
Reģ., Nr, 40003438358; Juridiskā adrese: Rīga, Tukuma iela 6, LV-1002
Tālrunis: +371 67613810; 371 67621898
E-pasts: info@financebroker.lv

SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers” sniedz rekomendācijas par pārdošanai paredzētajiem apdrošināšanas produktiem. SIA "Apdrošināšanas un finansu brokers" piedāvājot klientam apdrošināšanas ieguldījumu produktu, nesniedz rekomendācijas, attiecībā uz apdrošināšanas ieguldījumu produktu un ieguldījumu stratēģijām.

SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers” saskaņā ar likuma 46. un 47. pantu izskata sūdzības un strīdus starp apdrošināšanas starpnieku un klientu, saskaņā ar Sūdzību izskatīšanas procedūru: 
https://www.financebroker.lv/lv/content/klientu_sudzibas_izskatisanas_procedura;

SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers” ir iekļauts Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisijas (FKTK) apdrošināšanas starpnieku reģistrā, par to iespējams pārliecināties FKTK mājas lapā: 
https://www.fktk.lv/tirgus-dalibnieki/apdrosinasanas-starpnieki/apdrosinasanas-brokeri/;

SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers” nodarbojas ar apdrošināšanas izplatīšanu klienta vārdā un interesēs;

SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers” nav apdrošināšanas komersantā vai ārvalsts apdrošinātājā (kurš izveidojis ārvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā un kura apdrošināšanas pakalpojumus apdrošināšanas starpnieks izplata) tieši vai netieši iegūta līdzdalība, kas aptver 10 un vairāk procentu no apdrošināšanas komersanta vai ārvalsts apdrošinātāja filiāles mātes sabiedrības balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla;

Nevienam apdrošināšanas komersantam, tā mātes sabiedrībai vai ārvalsts apdrošinātājam, kurš izveidojis ārvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā, nav SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers” tieši vai netieši iegūta līdzdalība, kas aptver 10 un vairāk procentu no apdrošināšanas starpnieka balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla;

SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers” sniedz rekomendācijas, pamatojoties uz vispusīgu piedāvājumu analīzi.

SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers” nav līgumisku saistību nodarboties ar apdrošināšanas izplatīšanu tikai viena vai vairāku noteiktu apdrošināšanas komersantu vai ārvalsts apdrošinātāju filiāļu interesēs.

SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers” atlīdzības veids par apdrošināšanas līgumu ir noteikts procentuālā apmērā no iekasētās apdrošināšanas prēmijas. SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers” saņem atlīdzību par apdrošināšanas izplatīšanu, kas ir iekļauta apdrošināšanas prēmijā.

Politikas nostādnes attiecībā uz ilgtspējas risku integrēšanu apdrošināšanas konsultācijās

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Apdrošināšanas un finansu brokers” (turpmāk saukta – Brokeris), sniedzot klientam apdrošināšanas konsultācijas par apdrošināšanas ieguldījumu produktiem, ņem vērā klienta vajadzības, intereses un vēlmes saistībā ar apdrošināšanas ieguldījumu produkta ietekmi uz ilgtspējas faktoriem un ilgtspējas risku integrēšanu tajā, par kurām klients ir informējis Brokeri, un palīdz klientam izvēlēties tā vajadzībām, interesēm un vēlmēm visatbilstošāko apdrošināšanas ieguldījumu produktu. Novērtējot apdrošināšanas ieguldījumu produkta ietekmi uz ilgtspējas faktoriem un ilgtspējas risku integrēšanu tajā, Brokeris izmanto apdrošinātāja, kas piedāvā attiecīgo apdrošināšanas ieguldījumu produktu, sniegto informāciju. 

Brokeris savas atalgojuma politikas nostādnes nav saskaņojis ar ilgtspējas risku integrēšanu, lai ievērotu Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 33.panta ceturtajā daļā noteikto aizliegumu atalgojuma sistēmu piesaistīt pārdošanas mērķiem vai citiem aspektiem, kas varētu stimulēt Brokera darbiniekus ieteikt klientam konkrētu apdrošināšanas produktu, ja Brokeris var piedāvāt atšķirīgu apdrošināšanas produktu, kas labāk atbilst klienta interesēm.

Papildus tam, Brokeris, organizējot savas apdrošināšanas konsultācijas par apdrošināšanas ieguldījumu produktiem, arī pats ņem vērā šādus ilgtspējas faktorus un ilgtspējas riskus:
1)    Brokeris nodrošina visu savu darbinieku un klientu cilvēktiesību ievērošanu;
2)    Brokeris nodrošina visu savu apdrošināšanas izplatīšanā iesaistīto darbinieku uzraudzību, lai viņi netiktu iesaistīti korupcijā un kukuļošanā.