Paralēli Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumam OCTA, transportlīdzekļa īpašniekiem ir iespēja iegādāties brīvprātīgo sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanas līgumu KASKO, kas pasargās transportlīdzekļa īpašnieku no iespējamajiem materiālajiem zaudējumiem transportlīdzekļa bojājumu, bojāejas un zādzības gadījumā. KASKO paredz atlīdzības izmaksu apdrošinātajam transportlīdzeklim iekļūstot ceļu satiksmes negadījumā apdrošinātā transportlīdzekļa vadītāja vainas dēļ vai ar ceļu satiksmes negadījumu nesaistīta notikuma, piemēram, trešo personu prettiesiskas rīcības rezultātā radītajiem transportlīdzekļa bojājumiem.

KASKO apdrošināmais objekts var būt:

 • Vieglā automašīna;
 • Kravas automašīna;
 • Piekabe;
 • Autobuss;
 • Traktortehnika;
 • Motocikls.

 

Apdrošinātie riski

Ja izpildās apdrošināšanas kompānijas noteiktie pirmslīguma noslēgšanas nosacījumi attiecībā uz transportlīdzekļa tehnisko un vizuālo stāvokli, kā arī par darba kārtībā esošajām drošības sistēmām prasība, tad KASKO apdrošināšanas līgumā iekļautie standarta apdrošinātie riski ir:

 • Transportlīdzekļa bojājumi;
 • Transportlīdzekļa zādzība un laupīšana;
 • Transportlīdzekļa bojāeja;
 • Trešo personu prettiesiskas rīcības rezultātā radītie bojājumi;
 • Dabas stihiju bojājumi.

Papildus standarta apdrošinātajiem riskiem, atkarībā no apdrošināšanas kompānijas piedāvātajiem nosacījumiem un iespējām, apdrošināšanas līgumā var tikt iekļauti (ja nosacījumi jau neparedz) dažādi papildus riski:

 • Aizvietošana – tiek nodrošināts maiņas transportlīdzeklis, kamēr apdrošinātais transportlīdzeklis, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, atrodas remontuzņēmumā.
   
 • Auto palīdzība – tiek nodrošināta tehniskā palīdzība transportlīdzekļa salūšanas gadījumā, konsultācijas sniegšana iestājoties ceļu satiksmes negadījumam, degvielas pievešana tās izbeigšanās gadījumā, palīdzība saskaņotā paziņojuma aizpildīšanā, utt.
   
 • Nelaimes gadījumu apdrošināšana – transportlīdzekļa vadītāja un pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšana.
   
 • Stiklojuma apdrošināšana bez pašriska – stiklojuma nomaiņa bez pašriska, ja tas tiek mainīts apdrošinātāja norādītajā remontuzņēmumā un tas ir vienīgais bojājums. Atkarībā no apdrošināšanas sabiedrības, par stiklojumu var tikt uzskatīts – vējstikls, visi salona stikli, lukturi, spoguļu stikli.
   
 • Numurzīmju apdrošināšana – tiek segti zaudējumi numurzīmju nozaudēšanas, nozagšanas gadījumā.
   
 • Hidrotrieciens – tiek segti zaudējumi ūdenim iekļūstot motora telpā, transportlīdzeklim iebraucot peļķē.

Citi papildriski un nosacījumi.

 

Pašrisks

 • Pašrisks – apdrošināšanas līgumā norādīta konstanta summa naudas izteiksmē vai procentuāli no zaudējuma apmēra, kuru apņemas apmaksāt apdrošinājuma ņēmējs apdrošināšanas gadījuma iestāšanās rezultātā.
   
 • Bojājumu pašrisks – visbiežāk tiek noteikts konstantas summas izteiksmē, piemēram, EUR 140. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam un paredzot atlīdzības izmaksu, atlīdzība tiek samazināta par pašriska summu, kas norādīta apdrošināšanas līgumā (piemēram, ceļu satiksmes negadījuma rezultātā aprēķinātā atlīdzība EUR 1000 – EUR 140 pašrisks. Saņemamā atlīdzība EUR 860, kas tiek novirzīta uz remonta servisu).
   
 • Pastāv arī iespēja noslēgt KASKO līgumu bez pašriska, kas paredzēs izmaksu pilnā apmērā. Tomēr, attiecībā uz šo pašrisku, pastāv dažādi ierobežojumi, piemēram, atlīdzība bez pašriska tiek izmaksāta iestājoties pirmajam vai pirmajiem diviem gadījumiem. Katrs nākamais gadījums jau tiek atrunāts konstantas summas izteiksmē.
   
 • Bojāejas, zādzības un laupīšanas pašrisks – visbiežāk tiek noteikts procentuālā izteiksmē no zaudējuma apmēra.Bojāejas pašrisks tiek piemērots, ja, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošinātā transportlīdzekļa remonts ir ekonomiski nepamatots. Bojāejas pašriska apmēru ietekmē transportlīdzekļa tips un pielietojums. Piemēram, sporta tipa, mācību transportlīdzekļiem un cita, līdzīga pielietojuma transportīdzekļu īpašniekiem, jārēķinās ar lielāku pašrisku nekā tas noteikts transportīdzekļiem, bez paaugstināta riska pielietojuma.
   
 • Zādzības un laupīšanas pašrisks tiek piemērots apdrošinātā transportlīdzekļa zādzības vai laupīšanas gadījumā. Zādzības pašrisku ietekmē transportlīdzekļa tips un esošās drošības sistēmas transportlīdzeklī. Ar paaugstinātu pašrisku jārēķinās ekskluzīvu un riska grupā ietilpstošu transportlīdzekļu īpašniekiem.