Ikdienas steigā, neuzmanības dēļ, pildot darba pienākumus, nodarbojoties ar kādu sporta veidu vai vienkārši atpūšoties, var gūt dažādas traumas, iegūt paliekošu invaliditāti vai pat zaudēt dzīvību. Šādos gadījumos tiek radīti zaudējumi, gan kuri ir izmērāmi, gan kuriem zaudējuma apmēru nav iespējams noteikt. Tādēļ, lai maksimāli pasargātu sevi un savus tuviniekus no potenciāliem zaudējumiem iestājoties nelaimes gadījumam, ir iespēja iegādāties nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisi, kas izmaksās kompensāciju traumu un paliekošas invaliditātes gadījumā apdrošinātajai personai, bet nāves gadījumā – polisē norādītajam labuma guvējam vai tiesiskajiem mantiniekiem.

Standarta nelaimes gadījumu apdrošināšanas polise segs zaudējumus nāves un paliekošas invaliditātes gadījumā, tomēr, pēc nepieciešamības un iespējām var iekļaut apdrošināšanas segumā tādus riskus, kā kompensāciju traumu gadījumā, dienas naudu darba nespējas gadījumā, slimnīcas naudu atrodoties stacionārā, un kompensāciju par medicīniskajiem izdevumiem, kurus rada nelaimes gadījuma iestāšanās.

 • Nāve – nelaimes gadījuma rezultātā izraisīta apdrošinātās personas nāve. Kompensācija tiek izmaksāta apdrošināšanas polisē norādītās apdrošinātās summas apmērā. Atlīdzība tiek izmaksāta apdrošinātās personas likumiskajiem mantiniekiem vai apdrošināšanas polisē norādītajam labuma guvējam.
   
 • Paliekoša invaliditāte – nelaimes gadījuma rezultātā iegūta paliekoša invaliditāte. Kompensācija tiek izmaksāta procentuāli no apdrošināšanas summas, ņemot vērā iegūto invaliditātes grupu.
   
 • Traumas, kaulu lūzumi, apdegumi, apsaldējumi – nelaimes gadījuma rezultātā iegūta trauma. Kompensācija tiek izmaksāta procentuāli no apdrošināšanas summas, ņemot vērā iegūtās traumas smagumu.
   
 • Dienas nauda – nelaimes gadījuma rezultātā iegūta pārejoša darba nespēja. Kompensācija tiek izmaksāta par katru darba nespējas dienu konstantas summas apmērā, nepārsniedzot apdrošināšanas polisē norādīto atlīdzības limitu.
   
 • Slimnīcas nauda – kompensācija tiek izmaksāta nelaimes gadījuma iestāšanās rezultātā, par katru stacionārā pavadīto dienu. Kompensācija tiek izmaksāta konstantas summas apmērā, nepārsniedzot apdrošināšanas polisē norādīto atlīdzības limitu.
   
 • Medicīniskie izdevumi – tiek kompensēti medicīniskie izdevumi, kuri saistīti ar notikušo nelaimes gadījumu. Atlīdzība tiek izmaksāta nepārsniedzot apdrošināšanas polisē norādīto maksimālo atlīdzības limitu.

Nelaimes gadījuma iestāšanās gadījumā, apdrošināšanas kompānija izmaksā atlīdzību pēc kompensācijas principa, kas nozīmē, ja iegādātas vairākas nelaimes gadījumu apdrošināšanas polises vienai personai, atlīdzība tiks izmaksāta par katru polisi atsevišķi, atbilstoši katras polises apdrošināšanas summai un nosacījumiem.