SIA „Apdrošināšanas un Finansu brokers” (AFB) ir neatkarīgs, profesionāls konsultants jebkāda veida apdrošināšanas jautājumos, kurš pārstāv tikai Klienta intereses sākot no idejas par apdrošināšanas nepieciešamību līdz pat noslēgtā apdrošināšanas līguma darbības beigām.

Klientiem nodrošināmais apdrošināšanas pakalpojumu komplekss:

 • Esošo apdrošināšanas polišu audits un analīze;
 • Rekomendācijas par nepieciešamajiem apdrošināšanas veidiem;
 • Apdrošināšanas sabiedrību piedāvājumu analīze;
 • Apdrošināšanas līgumu noformēšana pēc klienta izvēles;
 • Atbilstošu apdrošināšanas noteikumu piemērošana;
 • Optimālu cenu izstrāde;
 • Operatīva un kvalitatīva apdrošināšanas atlīdzību regulēšana.

Pakalpojumi apdrošināšanas līguma darbības laikā (klienta apdrošināšanas līgumu uzraudzība):

 • Visu nepieciešamo konsultāciju sniegšana apdrošināšanas līgumu darbības laikā;
 • Nepieciešamo izmaiņu un korekciju noformēšana apdrošināšanas līgumā;
 • Informēšana par kārtējiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem;
 • Informēšana par nepieciešamību pagarināt apdrošināšanas polisi;
 • Utml.

Pakalpojumi, kas saistīti ar apdrošināšanas atlīdzību regulēšanu:

AFB pārstāv Klienta intereses apdrošināšanas atlīdzību izmaksu jautājumos, nodrošinot profesionālu Klienta interešu pārstāvēšanu.

 • Nepieciešamo konsultāciju sniegšana apdrošināšanas atlīdzību jautājumos, tai sk. iestājoties apdrošināšanas gadījumam;
 • Klienta interešu pārstāvība komunikācijā un dokumentu apmaiņā ar apdrošināšanas kompāniju;
 • Nepieciešamības gadījumā, sertificēta tehniskā eksperta (sadarbībā ar saistīto uzņēmumu SIA „EXPLAIN”(Explain eksperts)) piesaistīšana atlīdzības jautājuma risināšanai;

Pakalpojumi iepirkumu sfērā:

 • Klienta prasību apdrošināšanā apzināšana;
 • Konsultāciju sniegšana par apdrošināšanas veidiem un noteikumiem;
 • Iepirkuma tehniskās specifikācijas sagatavošana noteiktajos termiņos;
 • Piedāvājumu analīze un atzinumu sagatavošana par piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikumam un tehniskajai specifikācijai;
 • Piedāvājumu un apdrošināšanas līgumu vispārīgo un speciālo noteikumu izvērtēšana un nepieciešamo izmaiņu sagatavošana.

Klientiem SIA “ Apdrošināšanas un finansu brokers” (AFB) pakalpojumi ir bezmaksas, tā pakalpojumus apmaksā apdrošināšanas kompānijas.

Klientam, kurš nesaskaras ar apdrošināšanas jautājumiem ikdienā, sev izdevīgākā apdrošināšanas pakalpojuma atrašana būs sarežģīta un darbietilpīga. Latvijā šobrīd darbojas 8 licencētas apdrošināšanas sabiedrības un 11 ārvalstu apdrošinātāju filiāles. Ja esat pats noslēdzis apdrošināšanas līgumu, ar to Jūsu saistība ar apdrošināšanas tirgus specifiskajiem apstākļiem nebeidzas - Jūs sagaida darbietilpīgās un laikietilpīgās procedūras, kas ir saistītas ar apdrošināšanas atlīdzības saņemšanu, ja, tomēr negadījums ir noticis. Ir jāpārlasa visi apjomīgie apdrošināšanas līguma noteikumi un tajos ietvertie izņēmumi, lai saprastu, kā rīkoties un vai vispār apdrošināšanas atlīdzība pienākas. Un, ja gadījumā kaut viens dokuments būs noformēts nepareizi vai neatbilstoši apdrošināšanas līguma noteikumiem, jārēķinās, ka apdrošinātājs var atteikties izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību. Jāatzīmē, ka Latvijā katru gadu tiesā tiek iesniegtas desmitiem prasības pret apdrošinātājiem par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu.

Shēma, kas parāda, kādēļ ir izdevīgi izmantot apdrošināšanas brokera pakalpojumus.( avots:www.brokers.lv )